Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacyverklaring

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Onder persoonlijke informatie vallen zowel uw naam en adresgegevens, alsook alle informatie die we van u verkrijgen en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website www.leefstijlcoachmarieke.nl bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit. 

HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Leefstijlcoach Marieke gebruikt uw gegevens alleen om een goede dienstverlening aan u te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt nadat u ja hebt gezegd op het coachingstraject of een overeenkomst met ons sluit. 

Het intakeformulier verwerkt Leefstijlcoach Marieke voor de volgende doeleinden: inzicht krijgen in de problematieken die spelen met betrekking tot de hulpvraag, verbanden leggen tussen de gegevens om u op de juiste manier te kunnen begeleiden, het opstellen van de factuur, tussentijdse evaluatie van het coachingstraject en begeleiding tijdens de sessies. Leefstijlcoach Marieke verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en deze worden alleen verstrekt aan derden met uw toestemming. 

Wanneer er tijdens of na een coachsessie iets wordt opgeschreven, wordt dit bewaard in een afgesloten ruimte. Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Diagnoses, andere bezochte instanties en aangeleverde gegevens naar aanleiding van het intakeformulier

We verwerken ook persoonsgegevens,; zoals bankrekeninggegevens voor afhandeling van uw betaling via de boekhouder, en wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn,; zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Leefstijlcoach Marieke verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken hiervan vragen we om uw toestemming op het intakeformulier. 

STATISTIEKEN/GOOGLE ANALYSTICS

Deze website maakt gebruik van Google Aanalytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics. 

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

DELEN MET ANDEREN

In sommige situaties is overleg met andere leefstijlcoaches gewenst. Op deze manier zijn we nog beter in staat om u te helpen. Wij delen uw gegevens niet zomaar met derden zonder uw toestemming en zullen deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

DIGITAAL NIEUWS/BLOGS

Wij bieden nieuws/blogs waarmee wij onze relaties willen informeren over nieuws omtrent onze diensten en leefstijl gerelateerde informatie. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere e-mail bevat een link waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden. 

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Wanneer u een klantrelatie met ons heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens opvragen die wij van u bewaren. Indien deze onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

BEWARING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met u en/of de opdrachtgever is afgesproken. 

ONZE CONTACTGEGEVENS

Leefstijlcoach Marieke
Marieke Peeten
Gabriëlstraat 10
5916 SV VENLO
Telefoon: 06-28061066
E-mail: info@leefstijlcoachmarieke.nl
KvK nummer: 71380388
Banknummer: NL96RABO0329202456 t.n.v. Leefstijlcoach Marieke

AANPASSINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.